2 references to TypeInfo
mscorlib (2)
system\runtime\remoting\objref.cs (1)
289internal DynamicTypeInfo(RuntimeType typeOfObj) : base(typeOfObj)
system\runtime\remoting\remotingattributes.cs (1)
185_typeInfo = new TypeInfo(RI);