Base:
method
Convert
System.Text.Encoder.Convert(System.Char*, System.Int32, System.Byte*, System.Int32, System.Boolean, out System.Int32, out System.Int32, out System.Boolean)
1 reference to Convert
mscorlib (1)
system\text\encodernls.cs (1)
228Convert(pChars + charIndex, charCount, pBytes + byteIndex, byteCount, flush,