3 writes to _Version
mscorlib (3)
system\reflection\assemblyname.cs (3)
83_Version = value; 358_Version = (Version) m_siInfo.GetValue("_Version", typeof(Version)); 503_Version = (Version) version.Clone();
3 references to _Version
mscorlib (3)
system\reflection\assemblyname.cs (3)
80return _Version; 183_Version, 333info.AddValue("_Version", _Version);