1 reference to RegEnumKeyEx
mscorlib (1)
microsoft\win32\registrykey.cs (1)
1017int ret = Win32Native.RegEnumKeyEx(hkey,