3 references to AddAssemblyEvidence
mscorlib (3)
system\security\policy\evidence.cs (3)
196AddAssemblyEvidence(assemblyEvidenceObject, GetEvidenceIndexType(assemblyEvidenceObject), DuplicateEvidenceAction.Throw); 390AddAssemblyEvidence(evidence, evidenceIndex, DuplicateEvidenceAction.Merge); 413AddAssemblyEvidence(evidence, evidenceType, DuplicateEvidenceAction.Throw);