4 references to ParsePolicy
mscorlib (4)
system\security\policy\codegroup.cs (4)
207ParsePolicy(); 261ParsePolicy(); 284ParsePolicy(); 330ParsePolicy();