5 references to SetEnvoyAndChannelSinks
mscorlib (5)
system\runtime\remoting\remotingproxy.cs (1)
295RemotingServices.SetEnvoyAndChannelSinks(idObj, chnlSink, envoySink);
system\runtime\remoting\remotingservices.cs (4)
1042SetEnvoyAndChannelSinks(idObj, chnlSink, envoySink); 1113SetEnvoyAndChannelSinks(idObj, chnlSink, envoySink); 1277SetEnvoyAndChannelSinks(idObj, chnlSink, envoySink); 1301SetEnvoyAndChannelSinks(idObj, chnlSink, envoySink);