6 references to InternalAssemblyBuilder
mscorlib (6)
system\reflection\emit\assemblybuilder.cs (4)
87if (obj is InternalAssemblyBuilder) 216private InternalAssemblyBuilder m_internalAssemblyBuilder; 264internal InternalAssemblyBuilder InternalAssembly 424m_internalAssemblyBuilder = (InternalAssemblyBuilder)nCreateDynamicAssembly(domain,
system\reflection\emit\assemblybuilderdata.cs (2)
38InternalAssemblyBuilder assembly, 470private InternalAssemblyBuilder m_assembly;