1 write to m_strAssemblyName
mscorlib (1)
system\reflection\emit\assemblybuilderdata.cs (1)
44m_strAssemblyName = strAssemblyName;