3 references to GetServerIdentity
mscorlib (3)
system\runtime\remoting\objref.cs (1)
444SetServerIdentity(o.GetServerIdentity());
system\runtime\remoting\proxyattribute.cs (2)
85if (objRef != null && objRef.GetServerIdentity().IsAllocated) 87rp.SetSrvInfo(objRef.GetServerIdentity(), objRef.GetDomainID());