1 reference to ResolveAssemblyForIntrospection
mscorlib (1)
system\appdomain.cs (1)
1192CurrentDomain.ReflectionOnlyAssemblyResolve += new ResolveEventHandler(ResolveAssemblyForIntrospection);