1 reference to DefineDynamicModuleInternalNoLock
mscorlib (1)
system\reflection\emit\assemblybuilder.cs (1)
623return DefineDynamicModuleInternalNoLock(name, emitSymbolInfo, ref stackMark);