1 reference to SetCustomAttributeNoLock
mscorlib (1)
system\reflection\emit\assemblybuilder.cs (1)
1667SetCustomAttributeNoLock(con, binaryAttribute);