1 write to _key2
mscorlib (1)
system\threading\asynclocal.cs (1)
281_key2 = key2; _value2 = value2;
8 references to _key2
mscorlib (8)
system\threading\asynclocal.cs (8)
291if (ReferenceEquals(key, _key1)) return new ThreeElementAsyncLocalValueMap(key, value, _key2, _value2, _key3, _value3); 292if (ReferenceEquals(key, _key2)) return new ThreeElementAsyncLocalValueMap(_key1, _value1, key, value, _key3, _value3); 293if (ReferenceEquals(key, _key3)) return new ThreeElementAsyncLocalValueMap(_key1, _value1, _key2, _value2, key, value); 299multi.UnsafeStore(1, _key2, _value2); 309ReferenceEquals(key, _key1) ? new TwoElementAsyncLocalValueMap(_key2, _value2, _key3, _value3) : 310ReferenceEquals(key, _key2) ? new TwoElementAsyncLocalValueMap(_key1, _value1, _key3, _value3) : 311ReferenceEquals(key, _key3) ? new TwoElementAsyncLocalValueMap(_key1, _value1, _key2, _value2) : 323else if (ReferenceEquals(key, _key2))