1 reference to categoryForLatin1
mscorlib (1)
system\char.cs (1)
94return (UnicodeCategory)(categoryForLatin1[(int)ch]);