3 references to FLG_WELLKNOWN_OBJREF
mscorlib (3)
system\runtime\remoting\objref.cs (3)
840return (objrefFlags & FLG_WELLKNOWN_OBJREF) == FLG_WELLKNOWN_OBJREF; 845objrefFlags |= FLG_WELLKNOWN_OBJREF;