1 write to Language
XamlBuildTask (1)
Microsoft\Build\Tasks\Xaml\CompilationPass2Task.cs (1)
260wrapper.Language = this.Language;
1 reference to Language
XamlBuildTask (1)
Microsoft\Build\Tasks\Xaml\CompilationPass2TaskInternal.cs (1)
170local.Language = this.Language;