2 writes to references
XamlBuildTask (2)
Microsoft\Build\Tasks\Xaml\CompilationPass2TaskInternal.cs (2)
89this.references = new List<ITaskItem>(); 95this.references = value;
3 references to references
XamlBuildTask (3)
Microsoft\Build\Tasks\Xaml\CompilationPass2TaskInternal.cs (3)
87if (this.references == null) 91return this.references; 176local.AddReferences(XamlBuildTaskServices.GetReferences(this.references));