1 reference to TryGetClrTypeName
XamlBuildTask (1)
Microsoft\Build\Tasks\Xaml\AttributeData.cs (1)
298if (!XamlBuildTaskServices.TryGetClrTypeName(xamlType, rootNamespace, out clrTypeName))