1 write to logData
XamlBuildTask (1)
Microsoft\Build\Tasks\Xaml\CompilationPass2TaskInternal.cs (1)
77this.logData = new List<LogData>();
2 references to logData
XamlBuildTask (2)
Microsoft\Build\Tasks\Xaml\CompilationPass2TaskInternal.cs (2)
75if (this.logData == null) 79return this.logData;