1 write to XamlBuildTaskTypeInspectionExtensionNames
XamlBuildTask (1)
Microsoft\Build\Tasks\Xaml\CompilationPass2Task.cs (1)
281wrapper.XamlBuildTaskTypeInspectionExtensionNames = XamlBuildTaskServices.GetXamlBuildTaskExtensionNames(this.XamlBuildTypeInspectionExtensionNames);
1 reference to XamlBuildTaskTypeInspectionExtensionNames
XamlBuildTask (1)
Microsoft\Build\Tasks\Xaml\CompilationPass2TaskInternal.cs (1)
330this.XamlBuildTaskTypeInspectionExtensionNames,