1 reference to XamlExtension
XamlBuildTask (1)
Microsoft\Build\Tasks\Xaml\PartialClassGenerationTaskInternal.cs (1)
421string markupFileName = Path.ChangeExtension(outputFileName, GeneratedSourceExtension + XamlBuildTaskServices.XamlExtension);