2 writes to applicationMarkupWithTypeName
XamlBuildTask (2)
Microsoft\Build\Tasks\Xaml\CompilationPass2TaskInternal.cs (2)
133this.applicationMarkupWithTypeName = new Dictionary<string, ITaskItem>(); 139this.applicationMarkupWithTypeName = value;
2 references to applicationMarkupWithTypeName
XamlBuildTask (2)
Microsoft\Build\Tasks\Xaml\CompilationPass2TaskInternal.cs (2)
131if (this.applicationMarkupWithTypeName == null) 135return applicationMarkupWithTypeName;