1 write to references
XamlBuildTask (1)
Microsoft\Build\Tasks\Xaml\ResolveAssemblyHelper.cs (1)
23this.references = references;
1 reference to references
XamlBuildTask (1)
Microsoft\Build\Tasks\Xaml\ResolveAssemblyHelper.cs (1)
64foreach (string reference in this.references)