1 write to ApplicationMarkupWithTypeName
XamlBuildTask (1)
Microsoft\Build\Tasks\Xaml\CompilationPass2Task.cs (1)
299wrapper.ApplicationMarkupWithTypeName = applicationMarkupWithTypeName;
4 references to ApplicationMarkupWithTypeName
XamlBuildTask (4)
Microsoft\Build\Tasks\Xaml\CompilationPass2TaskInternal.cs (4)
177local.AddApplicationMarkupWithTypeName(this.ApplicationMarkupWithTypeName); 193else if (this.ApplicationMarkupWithTypeName == null || this.ApplicationMarkupWithTypeName.Count == 0) 247foreach (ITaskItem app in this.ApplicationMarkupWithTypeName.Values)