2 references to VK_F11
WindowsBase (2)
Base\System\Windows\Input\KeyInterop.cs (2)
414case NativeMethods.VK_F11: 1111virtualKey = NativeMethods.VK_F11;