2 references to VK_F8
WindowsBase (2)
Base\System\Windows\Input\KeyInterop.cs (2)
402case NativeMethods.VK_F8: 1099virtualKey = NativeMethods.VK_F8;