3 writes to _lastKey
WindowsBase (3)
Shared\MS\Utility\FrugalMap.cs (3)
1879_lastKey = key; 1914_lastKey = _entries[_count - 2].Key; 1920_lastKey = INVALIDKEY;
1 reference to _lastKey
WindowsBase (1)
Shared\MS\Utility\FrugalMap.cs (1)
1994if ((_count > 0) && (key <= _lastKey))