2 references to VK_OEM_ATTN
WindowsBase (2)
Base\System\Windows\Input\KeyInterop.cs (2)
641case NativeMethods.VK_OEM_ATTN: // VK_DBE_ALPHANUMERIC 1335virtualKey = NativeMethods.VK_OEM_ATTN; // VK_DBE_ALPHANUMERIC