2 references to VK_F7
WindowsBase (2)
Base\System\Windows\Input\KeyInterop.cs (2)
398case NativeMethods.VK_F7: 1095virtualKey = NativeMethods.VK_F7;