2 references to VK_F23
WindowsBase (2)
Base\System\Windows\Input\KeyInterop.cs (2)
462case NativeMethods.VK_F23: 1159virtualKey = NativeMethods.VK_F23;