2 references to VK_F13
WindowsBase (2)
Base\System\Windows\Input\KeyInterop.cs (2)
422case NativeMethods.VK_F13: 1119virtualKey = NativeMethods.VK_F13;