2 references to VK_F22
WindowsBase (2)
Base\System\Windows\Input\KeyInterop.cs (2)
458case NativeMethods.VK_F22: 1155virtualKey = NativeMethods.VK_F22;