2 references to VK_F4
WindowsBase (2)
Base\System\Windows\Input\KeyInterop.cs (2)
386case NativeMethods.VK_F4: 1083virtualKey = NativeMethods.VK_F4;