2 references to VK_F18
WindowsBase (2)
Base\System\Windows\Input\KeyInterop.cs (2)
442case NativeMethods.VK_F18: 1139virtualKey = NativeMethods.VK_F18;