2 references to VK_N
WindowsBase (2)
Base\System\Windows\Input\KeyInterop.cs (2)
242case NativeMethods.VK_N: 939virtualKey = NativeMethods.VK_N;