2 references to VK_F1
WindowsBase (2)
Base\System\Windows\Input\KeyInterop.cs (2)
374case NativeMethods.VK_F1: 1071virtualKey = NativeMethods.VK_F1;