2 references to VK_W
WindowsBase (2)
Base\System\Windows\Input\KeyInterop.cs (2)
278case NativeMethods.VK_W: 975virtualKey = NativeMethods.VK_W;