2 references to VK_F9
WindowsBase (2)
Base\System\Windows\Input\KeyInterop.cs (2)
406case NativeMethods.VK_F9: 1103virtualKey = NativeMethods.VK_F9;