2 references to VK_X
WindowsBase (2)
Base\System\Windows\Input\KeyInterop.cs (2)
282case NativeMethods.VK_X: 979virtualKey = NativeMethods.VK_X;