3 writes to streamName
WindowsBase (3)
Base\System\IO\Packaging\CompoundFile\StorageInfo.cs (2)
860deadStreamInfoCore.streamName = null; 1273((StreamInfoCore)o).streamName = null;
Base\System\IO\Packaging\CompoundFile\StreamInfo.cs (1)
51streamName = nameStream;
12 references to streamName
WindowsBase (12)
Base\System\IO\Packaging\CompoundFile\StreamInfo.cs (12)
171_streamReference = new CompoundFileStreamReference(this.parentStorage.FullNameInternal, this.core.streamName); 228return core.streamName; 315core.streamName, 330core.streamName, 355core.streamName, 383core.streamName, 520core.streamName, 531core.streamName, 550new CompoundFileStreamReference( parentStorage.FullNameInternal, core.streamName ), 689parentStorage.DestroyElement( core.streamName ); 722core.streamName, 779return (( null == core.streamName ) || parentStorage.StorageDisposed);