2 references to VK_K
WindowsBase (2)
Base\System\Windows\Input\KeyInterop.cs (2)
230case NativeMethods.VK_K: 927virtualKey = NativeMethods.VK_K;