Base:
method
InsertEntry
MS.Utility.FrugalMapBase.InsertEntry(System.Int32, System.Object)