2 references to VK_F14
WindowsBase (2)
Base\System\Windows\Input\KeyInterop.cs (2)
426case NativeMethods.VK_F14: 1123virtualKey = NativeMethods.VK_F14;