2 references to VK_F19
WindowsBase (2)
Base\System\Windows\Input\KeyInterop.cs (2)
446case NativeMethods.VK_F19: 1143virtualKey = NativeMethods.VK_F19;