2 references to VK_EREOF
WindowsBase (2)
Base\System\Windows\Input\KeyInterop.cs (2)
677case NativeMethods.VK_EREOF: // VK_DBE_FLUSHSTRING 1371virtualKey = NativeMethods.VK_EREOF; // VK_DBE_FLUSHSTRING