2 references to VK_R
WindowsBase (2)
Base\System\Windows\Input\KeyInterop.cs (2)
258case NativeMethods.VK_R: 955virtualKey = NativeMethods.VK_R;