2 references to VK_Q
WindowsBase (2)
Base\System\Windows\Input\KeyInterop.cs (2)
254case NativeMethods.VK_Q: 951virtualKey = NativeMethods.VK_Q;