2 references to VK_B
WindowsBase (2)
Base\System\Windows\Input\KeyInterop.cs (2)
194case NativeMethods.VK_B: 891virtualKey = NativeMethods.VK_B;