2 references to VK_F
WindowsBase (2)
Base\System\Windows\Input\KeyInterop.cs (2)
210case NativeMethods.VK_F: 907virtualKey = NativeMethods.VK_F;